Boek

De Letterfretter is sljocht op Fryske lûden (klinkers) sa as de â, de oa, de ii en al dy oaren. Helpsto him om de wurden mei itselde lûd byelkoar te sykjen? Hast se alle fjouwer? Dan hast in kwartet én tagelyk de komplete yllustraasje út it boek De Letterfretter fan Lida Dykstra, dêr‘st alle lûden yn it Frysk yn fine kinst. De yllustraasjes binne fan Berber van den Brink en de foarmjouwing is dien troch Jelmer van der Meulen.

Klik hjir om it yn de winkel te besjen

Kwartet

De Letterfretter is sljocht op Fryske lûden (klinkers) sa as de â, de oa, de ii en al dy oaren. Helpsto him om de wurden mei itselde lûd byelkoar te sykjen? Hast se alle fjouwer? Dan hast in kwartet én tagelyk de komplete yllustraasje út it boek De Letterfretter fan Lida Dykstra, dêr ‘st alle lûden yn it Frysk yn fine kinst.De yllustraasjes binne fan Berber van den Brink en de foarmjouwing is dien troch Jelmer van der Meulen.

Klik hjir om it yn de winkel te besjen

Kleurplaat

De kleurplaat is fergees. Klik hjir foar de printferzje.

Lesbrief

De Lesbrief is hjir fergees del te heljen.